Räjähdyssuojauksen tarkastuslista

Meiltä on pyydetty räjähdyssuojaustason tarkastuslistaa, jolla pystyisi tarkistamaan, että onko räjähdyssuojausasiakirja ajantasalla ja onko räjähdyssuojaustoimenpiteitä tehty riittävästi. Nyt sellainen tarkastuslista on tarjolla. Tämä tarkastuslista on laaja, joten nämä kaikki listan kohdat eivät sovellu jokaiselle työpaikalle, mutta listan avulla voi arvioida sitä oman työpaikan toimenpiteiden riittävyyttä ja dokumentoinnin ajantasaisuutta.

Onko tiedostettu, että räjähdysvaaraa aiheuttavia aineita tai toimintoja on työpaikalla?

Onko tehty toimenpiteitä räjähdyssuojaukseen liittyen?

Räjähdyssuojausasiakirjan on oltava ajan tasalla

 • Koska asiakirjat on laadittu, koska ne on päivitetty, kuka asiakirjat on laatinut, kuka asiakirjat on päivittänyt? Laki 738/2002 10§
  Jos räjähdyssuojausasiakirja on tehty vuonna 2006 ja sitä ei ole kertaakaan päivitetty, niin se on todennäköisesti vanhentunut.
 • Räjähdyssuojausasiakirjan pitää olla ajan tasalla. Tarkoittaa sitä, että jos toiminnassa, toimitiloissa, raaka-aineissa, laitteissa tai vastuuhenkilöissä on tapahtunut asiakirjan laatimisen jälkeen muutoksia, on asiakirja päivitettävä. VNa 576/2003
 • ATEX-laitedirektiivi 34/2014 on päivitetty vuonna 2014, ATEX laitelaki 1139/2016 ja asetus 1439/2016 on päivitetty vuonna 2016.
 • SFS käsikirja 59 on päivitetty vuonna 2012 ja siinä on uusia tulkintoja mm. nestekaasuputkistojen tilaluokituksesta

Räjähdysvaaran aiheuttajat

 • Onko räjähdyssuojausasiakirjassa huomioitu kaikki palavat nesteet, palavat kaasut ja palavat pölymäiset aineet, joita varastoidaan tai käytetään tuotannossa tai kunnossapitotöissä. VNa 576/2003 Liite 2A
 • Onko räjähdyssuojausasiakirjassa määritelty vaaraa aiheuttavat aineet?
 • Onko aineluettelo ajan tasalla?

Tilaluokitukset  (riskinarviointi räjähdysvaarasta)

 • Onko olemassa ajan tasalla olevat tilaluokitukset ja tarvittaessa tilaluokituspiirustukset. Pystyykö asiakirjoista yksiselitteisesti havaitsemaan missä räjähdysvaaralliset alueet ovat tai miksi jokin toiminta ei aiheuta räjähdysvaarallisia alueita, vaikka se voisi niitä aiheuttaa. VNa 576/2003

Laiteluettelo (sähköiset ja mekaaniset)

SFS EN 60079-14 standardi, räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennukset, joka on TUKES:n mukaan olennainen turvallisuusstandardi, edellyttää räjähdysvaarallisten tilojen laitteilta erityisiä vaatimuksia.

Laitteiden mukana on laitetoimittajan toimitettava riittävät tiedot, että laite voidaan asentaa, laitetta voidaan käyttää ja sitä voidaan huoltaa turvallisesti.

 • Tuotteen merkintöjen, turvallisuustietojen ja ohjeiden tulee olla suomen ja ruotsin kielellä. Laki 1139/2016 12§
 • ATEX-laitteiden mukana on toimitettava laitteiden sertifikaatit. Laki 1139/2016 9§   
 • Jos laite on 1G, 2G, 1D tai 2D (Ga, Gb, Da, Db) laite, niin laitedirektiivi edellyttää laitteelta EU-tyyppitarkastusta ja tästä ilmoitettu laitos tekee tyyppitarkastustodistuksen = sertifikaatin. Jos laitteessa on turvallista käyttöä koskevia rajoituksia, niin nämä on kirjattu sertifikaattiin. Jos laite on 3G tai 3G (Gc, Dc) laite, niin silloin riittää valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus.
 • Laitteiden mukana on toimitettava vaatimustenmukaisuusvakuutukset. Laki 1139/2016

Vastuuhenkilöt

 • Onko räjähdyssuojausasiakirjassa määritelty selkeästä vastuuhenkilöt?
  Määrittely voi olla henkilön nimi tai henkilön tehtävä, kunhan se on selkeästi määritelty. Laki 738/2002  VNa 576/2003 kohta 1.2
 • Onko sovittu dokumenttien ylläpidosta muutosten tai laajennusten yhteydessä

Räjähdyssuojaustoimenpiteiden todentaminen

 • Onko henkilökunta, joka työskentelee räjähdysvaarallisissa tiloissa saanut riittävästi koulutusta? VNa 576/2003 Liite 2A kohta 1.1
 • Onko koulutuksesta rekisteri? Onko koulutuksesta kulunut alle 5 vuotta?
 • Onko henkilökunta, joka suunnittelee tai asentaa sähkölaitteita räjähdysvaarallisiin tiloihin, tai on näiden henkilöiden työnjohtoon kuuluva, saanut SFS EN 60079-14 standardin edellyttämän koulutuksen? Onko koulutuksesta kulunut alle 5 vuotta? TUKES ohje 20/2018
 • Tehdäänkö työpaikalla räjähdysvaarallisten tilojen mekaanisten laitteiden kunnossapitotöitä?
 • Ovatko nämä henkilöt saaneet riittävää, heidän työtehtäviinsä sopivaa koulutusta? VNa 576/2003 Liite 2A kohta 1.1
 • Onko työjalkineissa, työvaatteissa ja varusteissa huomioitu räjähdysvaarallisissa tiloissa tehtävät työt?  VNa 576/2003 Liite 2A kohta 2.3

Työohjeet ex-tiloissa

 • Onko työohjeissa huomioita räjähdysvaarallisissa tiloissa tehtävät työt? VNa 576/2003 Liite 2A kohta 1.2
 • Onko työohjeissa huomioitu räjähdysvaarallisissa tiloissa tehtävät kunnossapitotyöt?

Työlupakäytäntö

 • Onko työlupakäytännössä huomioitu räjähdysvaaralliset tilat? VNa 576/2003 Liite 2A kohta 1.2

Ilmanvaihto

 • Onko ilmanvaihdon tehokkuus mitattu ja onko mittauksista pöytäkirjat?
 • Onko Ex-tilojen ilmanvaihto alipaineinen viereisiin tiloihin nähden? SFS käsikirja 59 kohta 4.1.1
 • Ilmanvaihdon tehokkuuden pitää olla sellainen, että työskentelytiloissa se pitää räjähdyskelpoisten ilmaseosten pitoisuuden alle 25 % aineiden alemmasta räjähdysrajasta. VNA 856/2012
 • Jos on ilmaa raskaammat höyryt tai kaasut vaaran aiheuttajina, niin poistetaanko poistoilma huoneen alaosasta?
  Jos on ilmaa kevyemmät, kuten vety, metaani, asetyleeni, ammoniakki, niin poistetaanko huoneen yläosasta.
 • Onko lukituksia tai virtausmittauksia ilmanvaihdon toiminnasta jollekin laitteelle?
 • Miten nämä lukitukset tai virtausmittaukset toimivat?

Maadoitukset

 • Onko räjähdysvaarallisten tilojen metalliset sähkölaitteet, tai muut jännitteelle alttiit osat yhdistetty potentiaalintasausjärjestelmään, joko laitteeseen liitetyllä maadoituskaapelilla tai onko ne luotettavasti yhdistetty metalliseen rakenteeseen, joka on maadoitettu? SFS EN 60079-14
 • Onko käytössä maadoituspihteitä tilapäistä potentiaalintasausta varten? Käytetäänkö niitä?
 • Onko maadoituksista olemassa maadoituskaaviot ja maadoitusmittaukset?

Sähkölaitteiden varmennus- ja määräaikaistarkastukset

 • Onko sähkölaitteistoille tehty käyttöönottotarkastuksia, varmennustarkastuksia ja määräaikaistarkastuksia?
 • Onko tarkastuksista olemassa pöytäkirjat? Pöytäkirjojen säilyttäminen on sähkölaitteiston haltijan vastuulla. Laki 1135/2016
 • Sähköturvallisuuslaki Laki 1135/2016 päivittyi vuoden 2016 lopussa ja nykyään räjähdysvaarallisten tilojen määräaikaistarkastusväli on 10 vuotta.

Kun tehdään uusia sähköasennuksia, niin niille on tehtävä käyttöönottotarkastusten lisäksi varmennustarkastukset. Varmennustarkastuksen tekijä tekee sähkölaitteiston haltijalle tarkastustodistuksen ja kiinnittää pääkeskukseen tai vastaavaan paikkaan varmennustarkastustarran. Laki 1135/2016 ja Asetus 1343/2016

Kunnossapito

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet eivät saa toimia räjähdyksen sytyttäjinä, siksi ennakkohuolto on välttämätöntä räjähdysvaarallisten tilojen laitteille, olivat ne sitten sähkölaitteita tai mekaanisia laitteita. Kunnonvalvontajärjestelmällä varmistetaan laitteistojen pysyminen turvallisena. VNa 403/2008 36§

 • Näkyykö kunnossapitojärjestelmässä, että ennakkohuoltoa on tehty?

Ennakkohuolto

 • Näkyvätkö Ex-laitteet ennakkohuoltosuunnitelmassa?
 • Näkyvätkö Ex-laitteiden ennakkohuollot tehtyinä?
 • Näkyvätkö putkistojen tiiveystarkastukset ennakkohuoltosuunnitelmassa?
 • Näkyvätkö putkistojen tiiveystarkastukset tehtyinä?
 • Näkyykö, mitä ennakkohuollossa on tehty?
 • Onko henkilökunta, joka suunnittelee tai asentaa sähkölaitteita räjähdysvaarallisiin tiloihin, tai on näiden henkilöiden työnjohtoon kuuluva, saanut SFS EN 60079-14 standardin edellyttämän koulutuksen? Koska koulutettu? TUKES ohje 20/2018

Kaasun- ja muiden ilmaisimien kalibroinnit ja testaukset

 • Koska ilmaisimet on viimeksi kalibroitu ja testattu? VNa 403/2008 36§
 • Onko pöytäkirjoja kalibroinneista ja testauksista?

Siivouskäytännöt (dokumentoitu siivousjärjestelmä)

 • Onko siivousohjetta, jossa on huomioitu pölyjen poistaminen säännöllisesti? VNa 576/2003 Liite 1

Räjähdyksen vaikutusten rajoittamistoimenpiteet VNa 576/2003

 • Onko käytössä paineenpurkuseiniä?
 • Onko käytössä paineenpurkukanavia?
 • Onko käytössä sammutusjärjestelmiä?
 • Onko käytössä räjähdyksen etenemisen estämisjärjestelmiä?
 • Onko näitä järjestelmiä merkitty tai testattu?

Ex-tilojen merkinnät VNa 576/2003

 • Onko Ex-merkinnät sijoitettu siten, että ne havainnollistavat räjähdysvaarallisen alueen selkeästi? VNa 576/2003
 • Ymmärtävätkö kaikki työntekijät, mitä merkinnät tarkoittavat, mitä räjähdysvaarallisilla alueilla saa tehdä ja mitä alueilla ei saa tehdä.

Laitteiden Ex-merkinnät (laite soveltuu kyseiseen tilaan)

 • Ymmärretäänkö työpaikalla, mitä Ex-laitteiden merkinnät tarkoittavat?
 • Ovatko laitteiden laiteluokat 1G, 2G, 3G, 1D, 2D ja 3D riittäviä tilaluokitelluille alueille?
 • Ovatko laitteiden lämpötilaluokat T1, T2, T3, T4, T5 ja T6 riittäviä vaaraa aiheuttaville aineille?
 • Onko Ex-tiloissa sinne sopimattomia laitteita, kuten pistorasioita tai jatkojohtoja?

Riskinarviointi vanhoille laitteille

 • Onko räjähdysvaarallisten tilojen laitteille tehty riskinarviointeja?  VNa 576/2003

Jos on käytössä räjähdysvaarallisissa tiloissa laitteita, jotka eivät ole ATEX-laitteita, niin näille pitää tehdä riskinarviointi ja riskinarvioinnin perusteella tarvittaessa korjata tai vaihtaa laitteet. VNa 576/2003 Liite 2B

Pölyjen kertyminen

Jo 1 mm kerros hienojakoista palavaa pölyä, joka on kerrostunut huoneen pinnoille, tekee huoneesta pölyräjähdysvaarallisen tilan.

 • Onko laitevalinnassa ja tilaluokituksissa huomioitu säännöllinen puhtaanapito?

Onko Ex-tilassa ylimääräistä tavaraa tai kemikaaleja?

 • Työtiloissa saa varastoida van työssä tarvittavan määrän kemikaaleja. Laki 738/2002
 • Työtilojen siisteydestä ja järjestyksestä on huolehdittava. Laki 738/2002
 • Ilmanvaihdon tulon ja poiston sijainti ja poistojen ilma-aukon puhtaus Laki 738/2002
 • Onko työpaikalla riittävä määrä uloskäytäviä ja pelastusteitä, ja ovatko nämä vapaita ja asianmukaisesti merkitty? Laki 738/2002

Yhteinen työpaikka

 • Yhteisellä työpaikalla on pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan huolehdittava eri työnantajien toimintojen yhteensovittamisesta ja kirjattava räjähdyssuojausasiakirjaan tätä koskevat toimenpiteet ja menettelytavat.  VNa 576/2003

Toivottavasti tästä räjähdyssuojaustason tarkastuslistasta oli hyötyä. Jos heräsi lisäkysymyksiä, ota meihin yhteyttä niin autamme mielellämme!

Jaa tämä:    
FacebookTwitterLinkedInShare
        Tulosta »   AAA

Ota yhteyttä!